TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.197.022
Hôm qua:586
Hôm nay:74

VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

1. NQ HĐND tháng 8-2021 Quy định về học phí ....: 

/Images/News/files/02-2021-NQ-HDND-2021-08-23%20(29)_signed.pdf

2. NĐ 81 tháng 8-2021 về thu và quản lý học phí ...: 

/Images/News/files/Ngh%e1%bb%8b%20%c4%91%e1%bb%8bnh%2081_signed.pdf

3. QĐ ban hành về chế độ làm vc của nhà giáo /Images/News/files/Quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20v%e1%bb%81%20ch%e1%ba%bf%20%c4%91%e1%bb%99%20l%c3%a0m%20vi%e1%bb%87c%20c%e1%bb%a7a%20nh%c3%a0%20gi%c3%a1o_0001.pdf

4. QĐ Sửa đổi quy định chế độ làm việc ...: /Images/News/files/Q%c4%90%20S%e1%bb%ada%20%c4%91%e1%bb%95i%20quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20ch%e1%ba%bf%20%c4%91%e1%bb%99%20l%c3%a0m%20vi%e1%bb%87c.pdf

5. Quy định tạm thời về chức năng, NV, HĐ của các đơn vị ....: /Images/News/files/Quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20t%e1%ba%a1m%20th%e1%bb%9di_s%e1%bb%ada.pdf

6. Quy định về chế độ hội họp 

/Images/News/files/Quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20v%e1%bb%81%20ch%e1%ba%bf%20%c4%91%e1%bb%99%20h%e1%bb%99i%20h%e1%bb%8dp.pdf

7. Ban hành quy chế HSSV ...

 /Images/News/files/Ban%20h%c3%a0nh%20quy%20ch%e1%ba%bf%20HSSV_0001.pdf

8. QĐ vv bãi bỏ các khoản thu số 5 

/Images/News/files/Q%c4%90%20vv%20b%c3%a3i%20b%e1%bb%8f%20c%c3%a1c%20kho%e1%ba%a3n%20thu%20s%e1%bb%91%205_0001.pdf

9. Biểu mẫu thống kê giờ giảng  /Images/News/files/Bi%e1%bb%83u%20m%e1%ba%abu%20th%e1%bb%91ng%20k%c3%aa%20gi%e1%bb%9d%20gi%e1%ba%a3ng.pdf

10. Danh mục bộ mã trường CĐCNHP  

/Images/News/files/Danh%20m%e1%bb%a5c%20b%e1%bb%99%20m%c3%a3%20tr%c6%b0%e1%bb%9dng%20C%c4%90CNHP.pdf

11. Phân công cập nhật, khai thác dữ liệu CSDl của GDNN     /Images/News/files/Ph%c3%a2n%20c%c3%b4ng%20c%e1%ba%adp%20nh%e1%ba%adt%2c%20khai%20th%c3%a1c%20d%e1%bb%af%20li%e1%bb%87u%20CSDl%20c%e1%bb%a7a%20GDNN.pdf

12. Phê duyệt và ban hành CTĐT TC Kỹ thuật SC&LRMT    /Images/News/files/Ph%c3%aa%20duy%e1%bb%87t%20v%c3%a0%20ban%20h%c3%a0nh%20CT%c4%90T%20TC%20K%e1%bb%b9%20thu%e1%ba%adt%20SC%26LRMT.pdf

13. QĐ ban biên tập và quản trị web 

/Images/News/files/Q%c4%90%20ban%20bi%c3%aan%20t%e1%ba%adp%20v%c3%a0%20qu%e1%ba%a3n%20tr%e1%bb%8b%20web_0001.pdf

14. QĐ ban hành chuẩn đầu ra các ngành nghề  

/Images/News/files/Q%c4%90%20ban%20h%c3%a0nh%20chu%e1%ba%a9n%20%c4%91%e1%ba%a7u%20ra%20c%c3%a1c%20ng%c3%a0nh%20ngh%e1%bb%81_0001.pdf

15. QĐ ban hành chuẩn đầu ra CĐ-TC-SC 2017   /Images/News/files/Q%c4%90%20ban%20h%c3%a0nh%20chu%e1%ba%a9n%20%c4%91%e1%ba%a7u%20ra%20C%c4%90-TC-SC%202017_0001.pdf

16. QĐ ban hành công tác GVCN 

/Images/News/files/Q%c4%90%20ban%20h%c3%a0nh%20c%c3%b4ng%20t%c3%a1c%20GVCN.pdf

17. QĐ ban hành quy chế đào tạo Sơ cấp   /Images/News/files/Q%c4%90%20ban%20h%c3%a0nh%20quy%20ch%e1%ba%bf%20%c4%91%c3%a0o%20t%e1%ba%a1o%20S%c6%a1%20c%e1%ba%a5p_0001.pdf

18. QĐ ban hành quy định TC học lại, học bù, thi lại   /Images/News/files/Q%c4%90%20ban%20h%c3%a0nh%20quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20TC%20h%e1%bb%8dc%20l%e1%ba%a1i%2c%20h%e1%bb%8dc%20b%c3%b9%2c%20thi%20l%e1%ba%a1i_0001.pdf

19. QĐ bh quy định chế độ họp 

 /Images/News/files/Q%c4%90%20bh%20quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20ch%e1%ba%bf%20%c4%91%e1%bb%99%20h%e1%bb%8dp_0001.pdf

20. QĐ bh quy trình QL, cấp phát bằng, CC   /Images/News/files/Q%c4%90%20bh%20quy%20tr%c3%acnh%20QL%2c%20c%e1%ba%a5p%20ph%c3%a1t%20b%e1%ba%b1ng%2c%20CC_0001.pdf

21. QĐ bh quy trình xét tốt nghiệp 

 /Images/News/files/Q%c4%90%20bh%20quy%20tr%c3%acnh%20x%c3%a9t%20t%e1%bb%91t%20nghi%e1%bb%87p_0001.pdf

22. QĐ BH về quy định tạm thời Cn, NV, HĐ của các đv 

/Images/News/files/Q%c4%90%20BH%20v%e1%bb%81%20quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20t%e1%ba%a1m%20th%e1%bb%9di%20Cn%2c%20NV%2c%20H%c4%90%20c%e1%bb%a7a%20c%c3%a1c%20%c4%91v_0001.pdf

23. QĐ 

24. QĐ QĐ quy chế tuyển sinh nam 2019 (Sửa đổi TT05/2017)  

/Images/News/files/QUY%20CH%e1%ba%be%202019.pdf

25. QĐ quy chế tuyển sinh nam 2020    

/Images/News/files/Q%c4%90%20quy%20ch%e1%ba%bf%20tuy%e1%bb%83n%20sinh%20nam%202020.pdf

26. QĐ quy chế tuyển sinh nam 2022 (sửa đổi TT 05/2021 ngày 07 tháng 07 năm 2021)  

/Images/News/files/QUY%20CH%e1%ba%be%202022.pdf

26. Quy chế chi tiêu nội bộ 2019 

/Images/News/files/Quy%20ch%e1%ba%bf%20chi%20ti%c3%aau%20n%e1%bb%99i%20b%e1%bb%99%202019_0001.pdf

27. Quy chế chi tiêu nội bộ 2022 

/Images/News/files/Quy%20ch%e1%ba%bf%20chi%20ti%c3%aau%20n%e1%bb%99i%20b%e1%bb%99%202022.pdf

28. Quy chế vận hành, sử dụng website  

/Images/News/files/Quy%20ch%e1%ba%bf%20v%e1%ba%adn%20h%c3%a0nh%2c%20s%e1%bb%ad%20d%e1%bb%a5ng%20website_0001.pdf

29. Quyết định ban hành mức thu học phí năm học 2021-2022

/Images/News/files/quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%202021-2022.pdf

30. Quyết định ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023

/Images/News/files/quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%202022-2023.pdf

31. Quy định phân công QL, SD, ƯD Phần mềm ĐT 

/Images/News/files/Quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20ph%c3%a2n%20c%c3%b4ng%20QL%2c%20SD%2c%20%c6%afD%20Ph%e1%ba%a7n%20m%e1%bb%81m%20%c4%90T_0001.pdf

32. Thực hiện quy định hồ sơ sổ sách trong Đào tạo  /Images/News/files/Th%e1%bb%b1c%20hi%e1%bb%87n%20quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20h%e1%bb%93%20s%c6%a1%20s%e1%bb%95%20s%c3%a1ch%20trong%20%c4%90%c3%a0o%20t%e1%ba%a1o.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Đăng ký xét tuyển
EduManUni
Biểu mẫu
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang