TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.052.013
Hôm qua:1.544
Hôm nay:1.109

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2022:
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐ Đ16
Sáng1
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
2
3
4
5     

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐ ĐT16

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐ ĐL16
Sáng1
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
2
3
4
5     

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐC16
Sáng1
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
2
3
4
5     

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐOT16
Lớp CĐOT16A
Sáng1
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
2
3
4
5     
Lớp CĐOT16B
Sáng1
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
QP - AN (4g)
2
3
4
5     

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCĐ16B
Sáng1
AT - QLSX (5g)
Vẽ điện (5g)
KTXS (5g)
KCĐ (5g)
Mạch điện (5g)
2
3
4
5

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCĐL16B
Sáng1  
TT hàn (5g)
VL điện lạnh (5g)
Cơ KT (5g)
2
3
4
5

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCC16B
Sáng1 
Ngoại ngữ (5g)
   
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCOT16B
Sáng1
Cơ UD (5g)
Ngoại ngữ (5g)
Cơ UD (5g)
DSLG (5g)
DSLG (5g)
2
3
4
5

KTSC, LRMT
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCSCMT16B
Sáng1
LRCĐMT (5g)
Kiến trúc MT (5g)
LRCĐMT (5g)
Internet (5g)
Kiến trúc MT (5g)
2
3
4
5

* KHÓA 2021:
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐ Đ15A
Chiều1
ĐTCS (5g)
KT lạnh (5g)
MĐ 1 (5g)
Điện KN (5g)
KT CB (5g)
2
3
4
5
Lớp CĐ Đ15B
Sáng1   
MĐ 1 (5g)
MĐ 1 (5g)
2
3
4
5
Chiều1
ĐTCS (5g)
KT CB (5g)
KT lạnh (5g)
  
2
3
4
5

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐ ĐT15
Chiều1
TBĐ (5g)
Điện tử TT (5g)
TK-CTMI (5g)
TK-CTMI (5g)
TK-CTMI (5g)
2
3
4
5

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐ ĐL15
Sáng1
ĐHKKCB (5g)
(5g)
(5g)
(5g)
ĐHKKCB (5g)
2
3
4
5

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐC15
Sáng1
TRTG (4g)
Cơ LT (5g)
TRTG (4g)
Cơ LT (5g)
TRTG (4g)
2
3
4
5   

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐOT15
Chiều1
TBĐOT1 (5g)
TBĐOT1 (5g)
HTNL Diezel (4g)
SCBD HT NL DC Diezel: 5 Tùng (4g)
HTNL Diezel (4g)
2
3
4
5   

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCĐ15B
Sáng1
SCMĐ (5g)
SCMĐ (5g)
CCĐ (5g)
ĐTCS (5g)
TĐ điện (5g)
2
3
4
5

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCĐL15B
Sáng1
TBĐ (5g)
TBĐ (5g)
PLC (5g)
ĐHKKCB (5g)
ĐHKKCB (5g)
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCOT15B
Sáng1
SCBD HT NL ĐC diezel: 5 Hậu (5g)
HTTL (5g)
HTTL (5g)
HTTL: 5 Tiền (5g)
HTTL: 5 Tiền (5g)
2
3
4
5

KTSC, LRMT
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCSCMT15B
Sáng1
QTM1 (5g)
 
ĐLĐK máy tính (5g)
KT ĐTử (5g)
 
2
3
4
5

* KHÓA 2020:
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐĐ14A
Sáng1
TBĐ 1 (5g)
TBĐ 1 (5g)
Lập trình CN (5g)
PLC CB (5g)
LĐ điện (5g)
2
3
4
5
Lớp CĐĐ14B
Sáng1 
TĐ điện (5g)
TBĐ 1 (5g)
TBĐ 1 (5g)
 
2
3
4
5
Chiều1
PLC CB (5g)
   
PLC CB (5g)
2
3
4
5

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐĐT14
Sáng1
GNMT (5g)
VĐK (5g)
VĐK (5g)
GNMT (5g)
Điện tử NC (5g)
2
3
4
5

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐĐL14
Sáng1
ĐHKKTT (5g)
HTLCN (5g)
ĐHKKTT (5g)
HTLCN (5g)
Đo lường điện lạnh (5g)
2
3
4
5

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CÐC14
Sáng1
T CNC CB (5g)
T CNC CB (5g)
T CNC CB (5g)
P CNC CB (5g)
P CNC CB (5g)
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp CĐOT14A
Sáng1
HTP ABS (5g)
HTP ABS (5g)
HTP ABS (5g)
HTP ABS (4g)
HTP ABS (4g)
2
3
4
5  
Lớp CĐOT14B
Chiều1
NCSCOT (5g)
NCSCOT (5g)
BCA (4g)
BCA (4g)
BCA (4g)
2
3
4
5   

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCĐ14B

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCSCMT14B

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCĐL14B
Sáng1
Thực tập TN (4g)
Thực tập TN (4g)
Thực tập TN (4g)
Thực tập TN (4g)
Thực tập TN (4g)
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCC14B

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
28/11/2022
Thứ 3
29/11/2022
Thứ 4
30/11/2022
Thứ 5
01/12/2022
Thứ 6
02/12/2022
Lớp TCOT14B
Sáng1
Pan OT (4g)
Pan OT (4g)
Pan OT (4g)
HT ĐKĐTĐC (4g)
HT ĐKĐTĐC (2g)
2
3 
4 

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang