TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.197.108
Hôm qua:586
Hôm nay:160

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2022:
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐ Đ16
Chiều1
Điện KN (5g)
ĐL điện (5g)
ĐT CB (5g)
GDTC (5g)
ĐL điện (5g)
 
2
3
4
5

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐ ĐL16
Sáng1
Lạnh CB (5g)
KT N - L (5g)
Lạnh CB (5g)
Pháp luật (5g)
GDTC (5g)
 
2
3
4
5

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐC16
Chiều1  
TR, CD, LN, LE (5g)
TR, CD, LN, LE (5g)
TR, CD, LN, LE (5g)
 
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐOT16A
Chiều1 
Cơ UD (5g)
Cơ UD (5g)
KTCOT (5g)
KTCOT (5g)
 
2
3
4
5
Lớp CĐOT16B
Chiều1 
Cơ UD (5g)
 
KTCOT (5g)
KTCOT (5g)
 
2
3
4
5

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCĐ16B
Sáng1
QP - AN (5g)
QP - AN (5g)
QP - AN (5g)
QP - AN (5g)
QP - AN (5g)
 
2
3
4
5

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCĐL16B
Sáng1 
Lạnh CB (5g)
KT ĐTử (5g)
Lạnh CB (5g)
  
2
3
4
5

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCC16B

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCOT16B
Sáng1
TH Hàn CB (5g)
TH Hàn CB (5g)
TH Hàn CB (5g)
TK-TT (5g)
TK-TT (5g)
 
2
3
4
5

KTSC, LRMT
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCSCMT16B
Sáng1
QP - AN (5g)
QP - AN (5g)
QP - AN (5g)
QP - AN (5g)
QP - AN (5g)
 
2
3
4
5

* KHÓA 2021:
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐ Đ15A
Sáng1
LĐ điện (5g)
LĐ điện (5g)
CCĐ (5g)
 
CCĐ (5g)
 
2
3
4
5
Lớp CĐ Đ15B
Sáng1 
QD MDXC (5g)
QD MDXC (5g)
CCĐ (5g)
LĐ điện (5g)
 
2
3
4
5

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐ ĐT15
Chiều1
VMSLT (5g)
PLC CB (5g)
PLC CB (5g)
PLC CB (5g)
VMSLT (5g)
 
2
3
4
5

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐ ĐL15
Sáng1   
HTLCN (5g)
HTLCN (5g)
 
2
3
4
5

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐC15
Sáng1
PBRTr (5g)
PBRTr (5g)
Đồ gá (5g)
Đồ gá (5g)
Đồ gá (5g)
 
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐOT15
Chiều1
HSTĐ (5g)
HSTĐ (5g)
HSTĐ (5g)
HSTĐ (5g)
HSTĐ (5g)
 
2
3
4
5

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCĐ15A
Sáng1
Thực tập TN (5g)
Thực tập TN (5g)
Thực tập TN (5g)
Thực tập TN (5g)
Thực tập TN (5g)
 
2
3
4
5

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCĐ15B
Sáng1
TBĐ 1 (5g)
TBĐ 1 (5g)
TBĐ 1 (5g)
QD MDXC (5g)
QD MDXC (5g)
 
2
3
4
5

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCĐL15B
Sáng1
ĐHKKTT (5g)
 
ĐHKKTT (5g)
 
ĐHKKTT (5g)
 
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCOT15B
Sáng1
TBĐOT (5g)
TBĐOT (5g)
BCA (5g)
BCA (5g)
BCA (5g)
 
2
3
4
5

KTSC, LRMT
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCSCMT15B
Sáng1
SC máy in TBNV (5g)
KTSC màn hình (5g)
SC bộ nguồn (5g)
SC máy in TBNV (5g)
SC bộ nguồn (5g)
SC máy in TBNV (5g)
2
3
4
5
Chiều1     
SC máy in TBNV (5g)
2
3
4
5

* KHÓA 2020:
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐĐ14A
Sáng1
Thực tập TN (3g)
Thực tập TN (3g)
Thực tập TN (3g)
Thực tập TN (3g)
Thực tập TN (3g)
 
2
3
Lớp CĐĐ14B
Chiều1
Thực tập TN (3g)
Thực tập TN (3g)
Thực tập TN (3g)
Thực tập TN (3g)
Thực tập TN (3g)
 
2
3

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐĐT14
Sáng1
PLC NC (5g)
 
QLSX (5g)
 
PLC NC (5g)
 
2
3
4
5

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐĐL14
Sáng1   
KT VXL (5g)
ĐTChN (5g)
 
2
3
4
5
Chiều1    
TKHTML (5g)
 
2
3
4
5

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CÐC14
Sáng1
Điện CB (5g)
Điện CB (5g)
LNLE (5g)
LNLE (5g)
LNLE (5g)
 
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp CĐOT14A
Sáng1
PHCT (5g)
TH MĐCB (5g)
TH MĐCB (5g)
TH MĐCB (5g)
TH MĐCB (5g)
 
2
3
4
5
Lớp CĐOT14B
Chiều1
PHCT (5g)
PHCT (5g)
    
2
3
4
5

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCSCMT14B

KTML&ĐHKK
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCĐL14B
Sáng1
AT Đ-L (5g)
AT Đ-L (5g)
    
2
3
4
5

CẮT GỌT KIM LOẠI
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCC14B
Sáng1
KN - TL (5g)
KN - TL (5g)
    
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔIGIỜThứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thứ 4
22/03/2023
Thứ 5
23/03/2023
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Lớp TCOT14B
Sáng1
Thực tập TN (5g)
     
2
3
4
5

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang